Thép hình I ( I - Beam)

Thép hình I giá rẻ - chất lượng cao - uy tín - Thép hình I giá rẻ nhất tại Hà Nội

I 100 x 55 x 4.5 x 6m
I 100 x 55 x 4.5 x 6m
13,273 vnđ
I 120 x 64 x 4.8 x 6m
I 120 x 64 x 4.8 x 6m
13,273 vnđ
I 150 x 75 x 5 x 7 x 12m
I 150 x 75 x 5 x 7 x 12m
13,182 vnđ
I 194 x 150 x 6 x 9 x 12m
I 194 x 150 x 6 x 9 x 12m
13,636 vnđ
I 200 x 100 x 5.5 x 8 x 12m
I 200 x 100 x 5.5 x 8 x 12m
13,636 vnđ
I 250 x 125 x 6 x 9 x 12m
I 250 x 125 x 6 x 9 x 12m
13,636 vnđ
I 294 x 200 x 8 x 12 x 12m
I 294 x 200 x 8 x 12 x 12m
16,363 vnđ
I 300 x 150 x 6.5 x 9 x 12m
I 300 x 150 x 6.5 x 9 x 12m
13,636 vnđ
I 350 x 175 x 7 x 11 x 12m
I 350 x 175 x 7 x 11 x 12m
13,636 vnđ
I 390 x 300 x 10 x 16 x 12m
I 390 x 300 x 10 x 16 x 12m
13,636 vnđ

Thông báo