Thép hộp mạ kẽm

□ 25 x 50 x 1.8 x 6m
□ 25 x 50 x 1.8 x 6m
16,227 vnđ
□ 25 x 25 x 1,8 x 6m
□ 25 x 25 x 1,8 x 6m
16,227 vnđ
□ 25 x 25 x 2,0 x 6m
□ 25 x 25 x 2,0 x 6m
16,227 vnđ
□ 30 x 30 x 1,0 x 6m
□ 30 x 30 x 1,0 x 6m
16,227 vnđ
□ 30 x 30 x 1,1 x 6m
□ 30 x 30 x 1,1 x 6m
16,227 vnđ
□ 30 x 30 x 1,4 x 6m
□ 30 x 30 x 1,4 x 6m
16,227 vnđ
□ 30 x 30 x 1.8 x 6m
□ 30 x 30 x 1.8 x 6m
16,227 vnđ
□ 30 x 60 x 1.0 x 6m
□ 30 x 60 x 1.0 x 6m
16,227 vnđ
□ 30 x 60 x 1.1 x 6m
□ 30 x 60 x 1.1 x 6m
16,227 vnđ
□ 30 x 60 x 1.4 x 6m
□ 30 x 60 x 1.4 x 6m
16,227 vnđ
□ 30 x 60 x 2.0 x 6m
□ 30 x 60 x 2.0 x 6m
16,227 vnđ
□ 40 x 80 x 1.1 x 6m
□ 40 x 80 x 1.1 x 6m
16,227 vnđ
□ 40 x 80 x 1.4 x 6m
□ 40 x 80 x 1.4 x 6m
16,227 vnđ
□ 40  x 80 x 1.8 x 6m
□ 40 x 80 x 1.8 x 6m
16,227 vnđ
□ 40 x 80 x 2.0 x 6m
□ 40 x 80 x 2.0 x 6m
16,227 vnđ
□ 40 x 40 x 1.0 x 6m
□ 40 x 40 x 1.0 x 6m
16,227 vnđ
□ 40 x 40 x 1.1 x 6m
□ 40 x 40 x 1.1 x 6m
16,227 vnđ
□ 40 x 40 x 1.4 x 6m
□ 40 x 40 x 1.4 x 6m
16,227 vnđ
□ 40 x 40 x 2.0 x 6m
□ 40 x 40 x 2.0 x 6m
16,227 vnđ
□ 50 x 50 x 1.1 x 6m
□ 50 x 50 x 1.1 x 6m
16,227 vnđ

Thông báo