Thép ống mạ kẽm

Ø 21,2 x 1,1 x 6m
Ø 21,2 x 1,1 x 6m
17,500 vnđ
Ø 21,2 x 1,2 x 6m
Ø 21,2 x 1,2 x 6m
17,500 vnđ
Ø 21,2 x 1,4 x 6m
Ø 21,2 x 1,4 x 6m
17,500 vnđ
Ø 21,2 x 1,5 x 6m
Ø 21,2 x 1,5 x 6m
17,500 vnđ
Ø 21,2 x 1,8 x 6m
Ø 21,2 x 1,8 x 6m
17,500 vnđ
Ø 26,65 x 1,1 x 6m
Ø 26,65 x 1,1 x 6m
17,500 vnđ
Ø 26,65 x 1,4 x 6m
Ø 26,65 x 1,4 x 6m
17,500 vnđ
Ø 26,65 x 1,5 x 6m
Ø 26,65 x 1,5 x 6m
17,500 vnđ
Ø 26,65 x 1,8 x 6m
Ø 26,65 x 1,8 x 6m
17,500 vnđ
Ø 33,5 x 1,1 x 6m
Ø 33,5 x 1,1 x 6m
17,500 vnđ
Ø 33,5 x 1,4 x 6m
Ø 33,5 x 1,4 x 6m
17,500 vnđ
Ø 33,5 x 1,5 x 6m
Ø 33,5 x 1,5 x 6m
17,500 vnđ
Ø 33,5 x 1,8 x 6m
Ø 33,5 x 1,8 x 6m
17,500 vnđ
Ø 42,2 x 1,1 x 6m
Ø 42,2 x 1,1 x 6m
17,500 vnđ
Ø 42,2 x 1,4 x 6m
Ø 42,2 x 1,4 x 6m
17,500 vnđ
Ø 42,2 x 1,5 x 6m
Ø 42,2 x 1,5 x 6m
17,500 vnđ
Ø 48.1 x 1.2 x 6m
Ø 48.1 x 1.2 x 6m
17,500 vnđ
Ø 48.1 x 1.4 x 6m
Ø 48.1 x 1.4 x 6m
17,500 vnđ
Ø 48.1 x 1.5 x 6m
Ø 48.1 x 1.5 x 6m
17,500 vnđ
Ø 48.1 x 1.8 x 6m
Ø 48.1 x 1.8 x 6m
17,500 vnđ

Thông báo