Sản phẩm mới

 • Thép MKNN V 63 x 63 x 5 x 6m
  Thép MKNN V 63 x 63 x 5 x 6m
  19,545 vnđ
 • Thép hình I 200 x 100 x 5.5 x 8 x 12m
  Thép hình I 200 x 100 x 5.5 x 8 x 12m
  17,273 vnđ
 • Thép hình I 250 x 125 x 6 x 9 x 12m
  Thép hình I 250 x 125 x 6 x 9 x 12m
  17,273 vnđ
Thép hình I 100 x 55 x 4.5 x 6m
Thép hình I 100 x 55 x 4.5 x 6m
14,545 vnđ
Thép hình I 120 x 64 x 4.8 x 6m
Thép hình I 120 x 64 x 4.8 x 6m
14,545 vnđ
Thép hình I 150 x 75 x 5 x 7 x 12m
Thép hình I 150 x 75 x 5 x 7 x 12m
14,545 vnđ
Thép hình I 194 x 150 x 6 x 9 x 12m
Thép hình I 194 x 150 x 6 x 9 x 12m
17,818 vnđ
Thép hình I 200 x 100 x 5.5 x 8 x 12m
Thép hình I 200 x 100 x 5.5 x 8 x 12m
17,273 vnđ
Thép hình I 250 x 125 x 6 x 9 x 12m
Thép hình I 250 x 125 x 6 x 9 x 12m
17,273 vnđ
Thép hình I 294 x 200 x 8 x 12 x 12m
Thép hình I 294 x 200 x 8 x 12 x 12m
18,818 vnđ
Thép hình I 300 x 150 x 6.5 x 9 x 12m
Thép hình I 300 x 150 x 6.5 x 9 x 12m
18,818 vnđ
Thép hình U 80 x 36 x 4.0 x 6m
Thép hình U 80 x 36 x 4.0 x 6m
14,091 vnđ
Thép hình U 100 x 46 x 4.5 x 6m
Thép hình U 100 x 46 x 4.5 x 6m
14,545 vnđ
Thép hình U 100 x 50 x 5 x 6m
Thép hình U 100 x 50 x 5 x 6m
14,545 vnđ
Thép hình U 140 x 58 x 4.9 x 6m
Thép hình U 140 x 58 x 4.9 x 6m
14,545 vnđ
Thép hình U 120 x 52 x 4.8 x 6m
Thép hình U 120 x 52 x 4.8 x 6m
14,545 vnđ
Thép hình U 125 x 65 x 6 x 6m
Thép hình U 125 x 65 x 6 x 6m
15,909 vnđ
Thép hình U 150 x 75 x 6.5 x 12m
Thép hình U 150 x 75 x 6.5 x 12m
15,909 vnđ
Thép hình U 160 x 64 x 5 x 12m
Thép hình U 160 x 64 x 5 x 12m
15,909 vnđ
Thép hình H 100 x 100 x 6 x 8 x 12m
Thép hình H 100 x 100 x 6 x 8 x 12m
19,091 vnđ
Thép hình H 125 x 125 x 6.5 x 9 x 12m
Thép hình H 125 x 125 x 6.5 x 9 x 12m
19,091 vnđ
Thép hình H 150 x 150 x 7 x 10 x 12m
Thép hình H 150 x 150 x 7 x 10 x 12m
19,091 vnđ
Thép hình H 175 x 175 x 7.5 x 11 x 12m
Thép hình H 175 x 175 x 7.5 x 11 x 12m
19,091 vnđ
Thép hình H 200 x 200 x 8 x 12 x 12m
Thép hình H 200 x 200 x 8 x 12 x 12m
19,091 vnđ
Thép hình H 250 x 250 x 9 x 14 x 12m
Thép hình H 250 x 250 x 9 x 14 x 12m
19,091 vnđ
Thép hình H 300 x 300 x 10 x 15 x 12m
Thép hình H 300 x 300 x 10 x 15 x 12m
19,091 vnđ
Thép hình H 340 x 250 x 9 x 14 x 12m
Thép hình H 340 x 250 x 9 x 14 x 12m
19,091 vnđ
Thép hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.0 x 6m
Thép hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.0 x 6m
15,455 vnđ
Thép hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.1 x 6m
Thép hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.1 x 6m
15,455 vnđ
Thép hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.4 x 6m
Thép hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.4 x 6m
15,455 vnđ
Thép hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.0 x 6m
Thép hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.0 x 6m
15,455 vnđ
Thép hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1,1 x 6m
Thép hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1,1 x 6m
15,455 vnđ
Thép hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1,4 x 6m
Thép hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1,4 x 6m
15,455 vnđ
Thép hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1,0 x 6m
Thép hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1,0 x 6m
15,455 vnđ
Thép hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1,1 x 6m
Thép hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1,1 x 6m
15,455 vnđ
Thép MKNN V 30 x 30 x 3 x 6m
Thép MKNN V 30 x 30 x 3 x 6m
21,363 vnđ
Thép MKNN V 40 x 40 x 4 x 6m
Thép MKNN V 40 x 40 x 4 x 6m
19,545 vnđ
Thép MKNN V 50 x 50 x 5 x 6m
Thép MKNN V 50 x 50 x 5 x 6m
19,545 vnđ
Thép MKNN V 50 x 50 x 6 x 6m
Thép MKNN V 50 x 50 x 6 x 6m
19,545 vnđ
Thép MKNN V 63 x 63 x 5 x 6m
Thép MKNN V 63 x 63 x 5 x 6m
19,545 vnđ
Thép MKNN V 75 x 75 x 5 x 6m
Thép MKNN V 75 x 75 x 5 x 6m
19,545 vnđ
Ø 141.3 x 3.96 x 6m
Ø 141.3 x 3.96 x 6m
19,545 vnđ
Ø 168.3 x 4.48 x 6m
Ø 168.3 x 4.48 x 6m
19,545 vnđ

Thông báo