Thép hộp mạ kẽm

□ 13 x 26 x 1.0 x 6m
□ 13 x 26 x 1.0 x 6m
16,227 vnđ
□ 13 x 26 x 1.1 x 6m
□ 13 x 26 x 1.1 x 6m
16,227 vnđ
□ 13 x 26 x 1.4 x 6m
□ 13 x 26 x 1.4 x 6m
16,227 vnđ
□ 14 x 14  x  1.0 x 6m
□ 14 x 14 x 1.0 x 6m
16,227 vnđ
□ 14 x 14 x 1,1 x 6m
□ 14 x 14 x 1,1 x 6m
16,227 vnđ
□ 14 x 14 x 1,4 x 6m
□ 14 x 14 x 1,4 x 6m
16,227 vnđ
□ 16 x 16 x 1,0 x 6m
□ 16 x 16 x 1,0 x 6m
16,227 vnđ
□ 16 x 16 x 1,1 x 6m
□ 16 x 16 x 1,1 x 6m
16,227 vnđ
□ 16 x 16 x 1,4 x 6m
□ 16 x 16 x 1,4 x 6m
16,227 vnđ
□ 20 x 20 x 1.0 x 6m
□ 20 x 20 x 1.0 x 6m
16,227 vnđ
□ 20 x 20 x 1.1 x 6m
□ 20 x 20 x 1.1 x 6m
16,227 vnđ
□ 20 x 20 x 1.4 x 6m
□ 20 x 20 x 1.4 x 6m
16,227 vnđ
□ 20 x 40 x 1.0 x 6m
□ 20 x 40 x 1.0 x 6m
16,227 vnđ
□ 20 x 40 x 1.4 x 6m
□ 20 x 40 x 1.4 x 6m
16,227 vnđ
□ 20 x 40 x 1.8 x 6m
□ 20 x 40 x 1.8 x 6m
16,227 vnđ
□ 25 x 25 x 1,0 x 6m
□ 25 x 25 x 1,0 x 6m
16,227 vnđ
□ 25 x 25 x 1,1 x 6m
□ 25 x 25 x 1,1 x 6m
16,227 vnđ
□ 25 x 25 x1,2 x 6m
□ 25 x 25 x1,2 x 6m
16,227 vnđ
□ 25 x 50 x 1,0 x 6m
□ 25 x 50 x 1,0 x 6m
16,227 vnđ
□ 25 x 50 x 1.4 x 6m
□ 25 x 50 x 1.4 x 6m
16,227 vnđ

Thông báo